Malinô Brdo (12.6.2021 16:00):
18.6 °C

Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ

Prevádzkovateľ internetového portálu je Proagent, s.r.o. (ďalej ako Prevádzkovateľ). Sprostredkovateľom služieb ubytovania, stravy prípadne iných služieb súvisiacich s ubytovaním v apartmánoch sú Proagent, s.r.o. alebo BOL, s.r.o. (ďalej každý v konkrétnom obchodnom vzťahu ako Predávajúci).

Ostatné údaje Predávajúceho sú:

Proagent, s.r.o., Topoľčianska 9/15, Nitra 949 01, Slovenská Republika, IČO: 47 314 621, DIČ: 2023820854. Spoločnosť  je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 34709/N.

BOL, s.r.o., Topoľčianska 9/15, Nitra 949 01, Slovenská Republika, IČO: 46496751, DIČ: 2023426031. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 39612/N.

Platnosť podmienok

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných Obchodných Podmienok (ďalej len VOP). Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením ich aktuálneho znenia na internetovom portáli www.fatraparkliptov.sk.

Aktuálne VOP sú platné od 01. Februára 2016 a plne nahradzujú akékoľvek predchádzajúce podmienky. Prevádzkovateľ portálu a zároveň Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia. V prípade zmeny VOP, platia pre dalšie strany podmienky, ktoré boli v platnosti v dátume vytvorenia objednávky.

Ubytovací poriadok

Ubytovacie zariadenie v ktorých sídlia predmetné nehnuteľnosti pre výkon ponúkanej služby svojim charakterom slúžia ku krátkodobému rekreačnému pobytu. Kupujúci je nástupom na pobyt a uzatvorením tejto kúpnej zmluvy povinný dodržiavať ubytovací poriadok. V prípade porušenia ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku, má Predávajúci právo podniknúť kroky vedúce k prerušeniu zakúpenej služby v zmysle obchodného a občianskeho zákonníka Slovenskej republiky.

Ubytovaný je pri príchode povinný predložiť platný preukaz totožnosti - občiansky preukaz alebo cestovný pas.

Pri nástupe na pobyt platí ubytovaný na recepcii depozit vo výške 50 EUR, prípadne dohodnutý ekvivalent v inej mene. Depozit sa po ukončení pobytu a nezistení žiadnych závad v apartmáne zákazníkovi vracia v plnej výške.

Apartmánový dom je povinný hosťa ubytovať najskôr po 14:00 a najneskôr do 18:00 dňa príchodu. Ubytovaný je povinný opustiť hotelovú izbu do 10:00 dňa odchodu, pokiaľ nebolo dohodnuté inak. Ak nedodrží túto lehotu ubytovacie zariadenie je oprávnené účtovať ďalšiu noc. Ubytovaný, ktorý sa ubytuje pred 6 hodinou rannou, je povinný uhradiť vopred aktuálny pobyt ako plnohodnotný nocľah podľa cenníka domu.

Nočný kľud je Kupujúci povinný dodržiavať v objekte od 22:00 do 06:00.

Kupujúci nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa, prípadne vlastníka apartmánu, premiestňovať nábytok a inak modifikovať zariadenie apartmánu. Za vzniknuté škody vzniknuté takýmto zaobchádzaním zodpovedá v plnej miere. Závady, ktoré Kupujúci zistí pri úvodnej kontrole pred pobytom je povinný bezodkladne nahlásiť na recepcii. Kupujúci nesmie brať na apartmán športové náradie a iné predmety, ktoré by mohli poškodiť interér.

Prevádzkovateľ recepcie, Predávajúci ani vlastník apartmánu nezodpovedajú za majetok, peniaze a iné cennosti, ktoré neboli počas pobytu zverené do úschovy zodpovednému pracovníkovi recepcie. Ubytovaní je povinný apartmán vo svojej neprítomnosti riadne uzamknúť.

Kupujúci berie na vedomie, že Fatrapark 2 je ubytovacie zariadenie apartmánového typu a prevádzkovateľ recepcie z ceny pobytu nezabezpečuje riadenie izby počas pobytu ani vynášanie smetí, či podobné služby. Nadštandardné služby podobného charakteru si je možné doobjednať na recepcii za príplatok. Kupujúci nesmie nechávať smeti na chodbách, výťahu a ostatných spoločných priestoroch domu.

V prípade chýbajúcich hygienických potrieb na apartmánoch ako sú: toaletný papier, sáčky do košov a saponát na umývanie riadu, si kupujúci má právo žiadať na recepcii objektu.

Kupujúci súhlasí, že pri odchode zanechá riad v kuchyni riadne očistený a umytý. V opačnom prípade má Predávajúci právo odčleniť primeranú čiastku z hotovostného depozitu za umytie riadu podľa aktulneho cenníka služieb na recepcii.

Prehliadanie ponuky služieb, prijatie, vybavenie a zrušenie rezervácie, Kúpna zmluva medzi Kupujúcim a Predávajúcim

Jedným zo spôsobov výberu služby je prehliadanie katalógu na týchto webových stránkach Predávajúceho. Rezervácia Kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu Kupujúceho i Predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením rrezervácie zo strany Predávajúceho). Od tohto momentu medzi Kupujúcim a Predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy Kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, vrátane storno podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto VOP a reklamačný poriadok je Kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením rezervácie upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Pri objednávaní služby z tohto portálu uvedie Kupujúci minimálne nasledujúce údaje:

Ak je Kupujúcim súkromná osoba, uvedie svoje meno, priezvisko, vek, národnosť, poštovú adresu, telefónne číslo a svoj e-mailový kontakt. Ak plánuje Kupujúci ubytovať skupinu uvedie v rzervácii minimálne ich meno, priezviko, vek a národnosť. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade rezervácie ubytovanie, totožnosť všetkých ubytovaných je povinný potvrdiť preukazom totožnosti pri nástupe na pobyt vopred. Ak je Kupujúcim právnický subjekt, uvádza sa navyše názov subjektu, IČO, DIČ, miesto podnikania, poštovú adresu, telefónne číslo a e-mailový kontakt.

Všetky rezervácie prijaté portálom www.fatraparkliptov.sk sú záväzné. Rezerváciu možno zrušiť pred jej exekúciou. V prípade, že nebude rezervácia zrušená do doby pred exekúciou, môže byť po Kupujúcom požadovaná náhrada nákladov spojená s poskytovaním služieb bez ohľadu na fakt, či Kupujúci skutočne rezervované služby zužitkuje. O prijatí rezervácii emailom Predávajúci automaticky informuje Kupujúceho spätne elektronickou poštou - e-mailom. Cena služby je uvedená v potvrdení objednávky e-mailom Kupujúcemu. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmene menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie a zmene cien od centrálneho správcu cenovej politiky v apartmánovom dome. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť. Všetky akcie platia do obsadenia voľnej kapacity, pokiaľ pri konkrétnej akcii nie je uvedené inak. Pri preberaní úhrady za služby Kupujúci obdrží potvrdenie-voucher, ktoré je zároveň dokladom o zaplatení služby pre konkrétny účel. Platobný doklad je zároveň objednávkou služby v písomnej podobe. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny dostane kupujúci e-mailom najneskôr do 15 dní od prijatí úhrady na účet predávajúceho za objednaný tovar. Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.

Registrácia, kontaktovanie a využitie osobných údajov

Kupujúci resp. aj záujemca o služby ponúkané na portáli fatraparkliptov.sk vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a v znení zákona č. 84/2014 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje a spracovával ich vo svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou (e-mail, listová zásielka…). Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe VOP určených predávajúcim a na marketingové aktivity služieb ponúkaných výhradne na tomto portáli.

Písomným dopytovaním sa na služby, rezeráciou či iným dobrovoľným kontaktovaním Predávajúceho na jeho kontaktné údaj Kupujúci súhlasí s nasledovným zasielaním ponukových služieb Predávajúceho. Spracovávané údaje nebudú nikdy zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane a nakladanie s nimi bude vykonávané v súlade s medzinárodným dohovorom o spame, resp. s platnou legislatívou SR. Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 500kB. Službu zasielania noviniek e-mailom môže Kupujúci kedykoľvek elektronicky modifikovať alebo odvolať odhlásením sa z odoberania správ.

Používanie súborov cookies

Portál používa na všetkých svojich stránkach nasledovné typy cookies (cookies sú krátke textové súbory, ktoré si prehliadač ukladá v počítači alebo zariadení:

  • a: Dočasné cookies slúžia napr. po prihlásení sa ku službe na identifikáciu používateľa po dobu prihlásenia. Bez týchto cookies niektoré naše služby nemusia vôbec fungovať, alebo môže byť ich funkčnosť obmedzená. Dočasné cookies sa pri vypnutí prehliadača automaticky vymažú.
  • b: Permanentné cookies zostávajú uchované v prehliadači aj po vypnutí počítača. V týchto cookies bývajú nastavenia používateľa a slúžia teda na zvýšenie jeho komfortu pri využívaní našich služieb, prípadne slúžia na štatistické alebo reklamné účely.

Súhlas s používaním súborov cookies udeľuje užívateľ kliknutím na príslušné políčko v patričnej lište, ktorá sa mu zobrazí na našich stránkach. Zmenou nastavenia webového prehliadača môže užívateľ aj po udelení tohto súhlasu kedykoľvek používanie cookies súborov jednoducho zakázať (vrátane cookies tretích strán). V prípade zákazu používania cookies v prehliadači však niektoré časti stránok nemusia správne fungovať.

Storno podmienky a reklamácie

Predávajúci má právo zrušiť rezerváciu alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch:

  • a: služba v ponúknutom ani alternatívnom stave už nie je k dispozícii.
  • b: služba sa už nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jej cena.

V prípade, že niektorý z týchto prípadov nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. Ak Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet a k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Kupujúci má právo zrušiť rezerváciu bez udania dôvodu kedykoľvek pred exekúciou služby a to prostredníctvom elektronickej pošty na info@fatraparkliptov.sk . Iný spôsob zrušenia rezervácie nemá povinnosť Predávajúci akceptovať.

V prípade nedodania služby z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia či pozastavenia spolupráce s partnerským subjektom Predávajúci bezodkladne informuje Kupujúceho o dôvode nedodania. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od rezervácie uvedenej služby.

V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri platnom zrušení rezervácie finančné prostriedky vrátené Kupujúcemu v lehote  maximálne 30 kalendárnych dní rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ Kupujúci nepožiada inak.

V prípade, že okolnosti pri prevzatí služby Kupujúcim na mieste výkonu služby nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má Kupujúci právo na to, aby Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky Kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže Kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak Kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu 2 hodín od momentu prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Ak Kupujúci zistí dôvody a skutočnosti, ktoré môžu byť predmetom reklamácie, je povinný uplatniť prípadnú reklamáciu ihneď bez zbytočného odkladu u managera resp. vedúceho ubytovacieho alebo stravovacieho zariadenia, alebo iného zodpovedného pracovníka a to v prevádzke, v ktorej bola služba poskytnutá resp. tovar predaný. V záujme rýchleho priebehu reklamačného vybavenia je účelné, aby Kupujúci pri uplatňovaní reklamácie predložil doklady o poskytnutí služby alebo kúpe tovaru (Potvrdenie rezervácie, faktúra a pod.), pokiaľ má takýto doklad k dispozícii. Ak to povaha reklamovanej služby vyžaduje, je potrebné, aby Kupujúci pri uplatňovaní reklamácie predložil aj vec, ktorej chybu vytýka. Zodpovedný personál za vybavenie reklamácie zapíše reklamáciu s uvedením objektívnych okolností reklamácie. Predávajúci je povinný po starostlivom preskúmaní rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní. Ak toto nie je možné, vedenie spoločnosti je povinné vyrozumieť Kupujúceho o lehote vybavenia reklamácie, ktorá však nesmie byť dlhšia ako 30 dní.
Kupujúci má právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie nedostatkov, t.j. výmenu alebo doplnenie drobného vybavenia v rozsahu Vyhlášky MH SR č.125/1995 Z. z. V prípade, ak nie je možné odstrániť chyby technického charakteru v apartmáne (porucha vykurovacieho zariadenia, elektroinštalácii a pod.) a ak ubytovacie zariadenie nemôže poskytnúť iné náhradné ubytovanie a apartmán bude i napriek týmto nedostatkom prenajatý má Kupujúci právo na: a, primeranú zľavu z ceny podľa platného cenníka; b, zrušenie zmluvy pred prenocovaním a vrátenie peňazí. V prípade, že z jednostranného rozhodnutia Predávajúceho dôjde k závažnej zmene v ubytovaní oproti potvrdenej rezervácii a Kupujúci nesúhlasí s náhradným ubytovaním, má tiež právo na zrušenie zmluvy pred prenocovaním
a vrátenie peňazí.

Zákazník je povinný uplatniť reklamáciu ihneď, bez zbytočného odkladu. Právo na reklamáciu zaniká ak sa neuplatní do 15 dní odo dňa po dni, kedy sa zákazník o skutočnostiach, ktoré mohli byť dôvodom na reklamáciu dozvedel.

Kupujúci je povinný osobne sa zúčastniť vybavovania reklamácie, je povinný poskytnúť objektívne informácie týkajúce sa poskytnutej služby. Ak to vyžaduje povaha, musí umožniť prístup do priestoru, ktorý mu bol prenajatý na prechodné ubytovanie, aby sa bolo možné presvedčiť o odôvodnenosti reklamácie.

Informácia o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov

Kupujúci ako spotrebiteľ (nie podnikateľ) má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@fatraparkliptov.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. V prípade, ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona 391/2015 Z.z., ktorými je orgán alternatívneho riešenia sporu a oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname podľa § 3 ods. 2 a § 5 ods. 2 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa ust. §12 zákona 391/2015 Z.z. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania a týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde vyčíslená hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Zoznam všetkých subjektov ARS zverejňuje Ministerstvo hospodárstva na stránke www.economy.gov.sk .

Odstúpenie od zmluvy a zrušene rezervácie

Ak je kúpna zmluva na ubytovacie služby uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (email, telefón a pod.), má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy a to nasledovne:

  • do 21 dní od nástupu ,pričom v prospech Predávajúceho prepadá 50 % z ceny ubytovania
  • do 14 dní od nástupu ,pričom v prospech Predávajúceho prepadá 75 % z ceny ubytovania
  • do 3 dní od nástupu ,pričom v prospech Predávajúceho prepadá celá suma ubytovania.

Kupujúci má právo v mimoriadnych prípadoch (napr. choroba alebo iná vážna okolnosť podložená písomným potvrdením Predávajúcemu) vyžiadať posúdenie pre zrušenie rezervácie s úplným vrátením kúpnej ceny Kupujúcemu. Manipulačný poplatok za mimoriadne zrušenie rezerácie je 20 €.

Na každú kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže Predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojenú s jej zaobstaraním (náklady na prepravu, zásah chyžnej na úpravu apartmánu a pod.).

Bankový prevod

Kupujúci obdrží úplnú informáciu s údajmi k platbe v prospech Predávajúceho. Rezervácia služby sa Predávajúcim potvrdzuje vždy až po obdržaní úplnej platby na bankový účet definovaný Predávajúcim prípadne na základe obdržaného potvrdenia o úhrade od Kupujúceho. 

Karty a Paypal

Kupujúci hradí za predmet kúpy vopred na Paypal konto Predávajúceho kde má Kupujúci možnosť vykonať úhradu vopred aj platobnou kartou. Platba kartou na mieste výkonu služby cez POS terminál je možná len v prípade individuálneho potvrdenia takejto platobnej možnosti predávajúcim. Predávajúci môže za tento typ úhrady požadovať primeraný doplatok do 5% za každú transakciu.

Hotovosť

Kupujúci platí za službu pri osobnom prevzatí predmetu kúpy do užívania v hotovosti na platobný doklad. Predávajúci môže za tento typ úhrady požadovať primeraný doplatok do 5% za každú transakciu.

Potvrdenie súhlasu Kupujúceho

Kupujúci kontaktovaním Predávajúceho z úmyslom rezervovať služby ponúkané na tomto portáli potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. 

Poďakovanie

Ďakujeme Vám že ste venovali pozornosť Všeobecným Obchodným Podmienkam portálu fatraparkliptov.sk .

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať bližšie tu.